Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Are You Thankful for This Thanksgiving?
31 words
Word Image
What Are You Thankful for This Thanksgiving?
31 words
kulala
(v)
sleep
Msichana yuko karibu kulala.
The girl is about to sleep.
mume
(n)
husband
Mume wangu mpendwa ananipikia.
My beloved husband is cooking for me.
mke
(n)
wife
mume na bibi
husband and wife
jamaa
(n)
family
familia inakula chakula cha jioni.
The family is eating dinner.
kitabu
(n)
book
mwongozo wa bluu
blue textbook
mtandao
(n)
Internet
mtandao duniani kote
world wide Internet
mpenzi
(n)
girlfriend
mpenzi wa furaha
happy girlfriend
mpenzi
(n)
boyfriend
mpenzi aliye na sura nzuri
good looking boyfriend
mwalimu
(n)
teacher
mwalimu darasani
teacher in a classroom
Wi-Fi
(n)
Wi-Fi
waya ya mtandao ya Wi-Fi
Wi-Fi router
rafiki
(n)
friend
Mvulana huyu anaweza msikiza rafikiye.
The boy can hear his friend.
Asante sana.
(e)
Thank you very much.
muziki
(n)
music
vidokezo vya muziki
music notes
mambo unayopenda
(n)
hobby
kutoa shukran
(p)
Thanksgiving
sinema
(n)
movies
zawadi
(n)
gift
nyumbani
(n)
home
Makao mapya
new home
chakula
(n)
food
Asante.
(e)
Thank you.
kazi
(n)
work
maisha
(n)
life
afya, enye afya
(n)
health
wazazi
(n)
parents
urafiki
(n)
friendship
0 Comments
Top